پاسخنامه امتحانات دی ماه  
 
دانش آموزان عزیز 
جهت مشاهده پاسخنامه سوالات امتحان ، بر روی نام درس کلیک نمائید.
 

روز و تاریخ

دهم کامپیوتر

دهم معماری

دهم حسابداری

یازدهم کامپیوتر

یازدهم معماری

یازدهم حسابداری

دوازدهم کامپیوتر

دوازدهم معماری

دوازدهم حسابداری

چهارشنبه       11 /10/

فیزیک

شیمی

فیزیک

شیمی

فیزیک

شیمی

هویت اجتماعی

هویت اجتماعی

هویت اجتماعی

شنبه              14 /10/

دین و زندگی1

دین و زندگی1

دین و زندگی1

دین و زندگی 2

دین و زندگی 2

دین و زندگی 2

دین و زندگی 3

دین و زندگی 3

دین و زندگی 3

یکشنبه           15 /10/

 

تجسمی

 

 

 

 

 

مبانی طراحی

 

چهارشنبه      18 /10/

 

 

 

زبان خارجه 2

زبان خارجه 2

زبان خارجه 2

فارسی 3

فارسی 3

فارسی 3

شنبه               21 /10/

ریاضی 1

ریاضی 1

ریاضی 1

ریاضی 2 پ 1 
ریاضی یازدهم پ 2.pdf

ریاضی 2 پ 1 
ریاضی یازدهم پ 2.pdf

ریاضی 2 پ 1 
ریاضی یازدهم پ 2.pdf

ریاضی 3
ریاضی دوازدهم پ 2.pdf

نقشه برداری

 

یکشنبه           22 /10/

 

 

 

انسان و محیط زیست

انسان و محیط زیست

انسان و محیط زیست

مدیریت خانواده

مدیریت خانواده

مدیریت خانواده

دوشنبه         23 /10/

 

مواد و مصالح

 

فارسی 2

فارسی 2

فارسی 2

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

سه شنبه        24 / 10 /

فارسی 1

فارسی 1

فارسی 1

 

تفکر رسانه ای

 

 

کاربرد رایانه

 

چهارشنبه      25 /10/

عربی 1

عربی 1

عربی 1

عربی2

عربی2

عربی2

عربی 3

عربی 3

عربی 3

شنبه               28 / 10 /

 

بناهای تاریخی

 

 

عناصر و جزئیات

 

 

متره و برآورد

 

یکشنبه           29 /10/

زبان خارجه 1

زبان خارجه 1

زبان خارجه 1

تفکر رسانه ای

تاسیسات

تفکر رسانه ای

بهداشت و سلامت

بهداشت و سلامت

بهداشت و سلامت

دوشنبه         30 /10/

جغرافیا

جغرافیا

جغرافیا

تاریخ معاصر

تاریخ معاصر

تاریخ معاصر