کادر اداری و اجرایی
 

            کـادر اداری

 مدیر :‌                                 آقای کتابت


معاون مالی :                              ‌آقای طهماسبی


معاون انضباطی :‌                        آقای مصطفوی


معاون اجرایی ,  IT :                   آقای چگینی


معاون پرورشی - انضباطی :‌       آقای  کاشانی 


معاون آموزشی و مشاوره :        آقای صفایی 


امور دفتری و خدمات ماشینی:   آقای یوسف 


خدمتگزار :                                  آقای  میران


خدمتگزار :                                  آقای  عزیزی