کادر اداری و اجرایی
 

            کـادر اداری

 مدیر :‌                              آقای کتابت

معاون آموزشی , مالی :          ‌آقای طهماسبی

معاون انضباطی :‌                      آقای مصطفوی

معاون انضباطی :‌                      آقای غلامعلیئی

معاون اجرایی ,  IT :                 آقای چگینی

معاون پرورشی :‌                       آقای  کاشانی 

مشاور :                                     آقای جوینی

امور دفتری و خدمات ماشینی:   آقای یوسف 

خدمتگزار :                                  آقای  میران

خدمتگزار :                                 آقای  عزیزی