کادر آموزشی و علمی
 

کـادر آمـوزشـی و علمی

 


 

مدرسان

 دروس تخصصی

کامپیوتر

 

مهندس یگانه 

مهندس بهرامی 

مهندس پراهی 

مهندس حیدری

مدرسان

دروس تخصصی

معماری


مهندس قیومیان 

مهندس ایگه ای

مهندس فیاضی

مدرسان

 دروس تخصصی

حسابداری

 

آقای مشایخی

آقای شیرازی 

آقای  کامرانیان

آقای آزاد

 

مدرسان

 دروس عمومی

مهندس صفایی

آقای احمدی 

آقای عظیمیان

اقای سیاه کوهیان 

آقای معلی 

آقای عبدالهی 

آقای میرزایی